Leesproblemen en dyslexie

Wat is dyslexie?
In Nederland heeft ongeveer tien procent van de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode lees- en spellingsproblemen. Bij ongeveer vier procent is sprake van dyslexie (Blomert, 2006).

Stichting Dyslexie Nederland (SDN) definieert dyslexie als volgt:
“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau” (Stichting Dyslexie Nederland, 2008).

Veel kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden ontwikkelen op latere leeftijd dyslexie. Er zijn vier typen taalleerproblemen te onderscheiden die ten grondslag liggen aan moeite met lezen, spellen en rekenen, namelijk: auditieve verwerkingsproblemen, spraakproblemen, grammaticale problemen en problemen met betekenisverlening.

Wat kan ik voor u betekenen?
• onderzoek en/of behandeling van kleuters met risico op lees-/spellingsproblemen of dyslexie door middel van de voorschotbenadering. Dit zijn de kleuters met een spraak-taalprobleem, maar ook de kleuters met een dyslectische ouder. Door het geven van een ‘voorschot’ kan de kleuter met meer vertrouwen en succes aan het leren lezen en schrijven beginnen in groep 3.
• onderzoek van lees- en spellingsproblemen;
• advies en begeleiding ten aanzien van (ICT) hulpmiddelen;
• op aanvraag: voorlichting, workshops en/of begeleiding en advies ten aanzien van leesonderwijs en -begeleiding voor leerkrachten/scholen (voor informatie en tarieven kunt u contact opnemen).